Wykonujemy wszelkie rodzaje kosztorysów: inwestorskie, ofertowe, powykonawcze dla wszystkich branż.!

Zakres usług kosztorysowych:

- wskaźnikowe (wstępne) zestawienia kosztów planowanych inwestycji

- przedmiary robót dla planowanych inwestycji na podstawie dokumentacji lub na placu budowy

- kosztorysy inwestorskie metodą uproszczoną lub szczegółową na podstawie dokumentacji technicznej lub z przedmiarem robót na budowie

- kosztorysy ofertowe w oparciu o dostarczone przedmiary lub z wykonaniem przedmiarów na podstawie dokumentacji

- kosztorysy powykonawcze

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

- kosztorysy na potrzeby kredytów bankowych

- aktualizacja już istniejących kosztorysów

- weryfikacja i sprawdzenie kosztorysów